تعبیر خواب بالا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بالا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند

یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید .

بواسطه چیزی که از بالا به روی سرتان افتاده زخمی می شوید :یک مرگ ناگهانی

یک چیز ازبالا برسر دیگران می افتد : از دوستان حسود دوری کنید.

چیزی بالای سرشماست : ناکامیهای کوچک

بالای سر شما تابلو یا اشیاء تزئینی وجود دارند :ناکامی درعشق

تصاویر مقدس بالای سرشماست : زندگی شما توام با شادی خواهد بودرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی