تعبیر خواب بافتن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بافتن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بافتنی : آسایش در خانه

یک طرح فانتزی میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود .

یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فوراً ازدواج خواهد کرد.

یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت .

دشمنان می بافند : درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد .

دیگران می بافند : دوستان به شما نارو می زنندرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی