تعبیر خواب بار سنگین

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بار سنگین را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد .

اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی

بچه ها بار سنگین حمل می کنند : پیشرفت و امتیاز

دوستان بار سنگین حمل می کنند : پول شما بیشتر خواهد شدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی