تعبیر خواب باربر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باربر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

۲ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

۳ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

۴ـ اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی