تعبیر خواب بال

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بال را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اچ میلر مى‏گوید:

مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى غم و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند.آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .

۲ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بال : از دست دادن پول

یک فرشته بالدار : خوشبختی

بالهای یک پرنده : احترام و امتیاز

یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند : شادی و تسلی خاطر

بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت

شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .

بچه ها بال دارند : ثروت

بالهای شکسته : ضرر مالیرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی