تعبیر خواب بار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری. در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید. این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد. بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند. اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد.آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است که از روی عشق و خیر خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است که قادر به امرار معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است که نزدیکان شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما باری را حمل می کنید : گذشت در زندگی کار بسیار خوبی است .

بچه ها باری را حمل می کنند : خوشبختی

دشمنان بار حمل می کنند : یکنفر شما را رها میکند

نزدیکان باری را حمل می کنند : یک راز که خطری در آن مخفی شده.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی