تعبیر خواب ترياک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترياک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج برهد و كارها بر وي گشاده شود. اگر به خلاف اين بود، دليل بر غم و اندوه و انديشه و نقصان است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در خواب ببينيم که ترياک مي کشيم و اهل اين کار نباشيم نشان آن است که در کارهايمان تعلل مي ورزيم و سستي مي کنيم و احيانا کارمان به تو قف مي انجامد. چنان چه در خواب ببينيم که ترياک داريم ولي نه مي خوريم و نه مي کشيم ازخطري رهائي مي يابيم. دادن ترياک به ديگري اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نيز همين تعبير را دارد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه ترياك به كسى مى‏دهيد، بيانگر آن است كه بيمارى يكى از نزديكان شما را تهديد مى‏كند. اگر كسى نامزد خود را مشغول ترياك خوردن ببيند، به معناى جدايى از دوستان است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی