تعبیر خواب باغ وحش

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باغ وحش را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‏اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى بکنید، احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند.آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .

تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .

زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .

با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی

دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .

ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی

فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول

به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریجرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی