شما در زیر می توانید تعبیر خواب باغبان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب باغبانى را دیدید، بیانگر آن است که در امور مالى زیان خواهید کرد.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باغبان : کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد.

شما یک باغبان هستید : ثروت شما بیشتر خواهد شد

شما باغبان خودتان هستید : خوشبختی از آن شماست .

یک باغبان در فکر باغش نیست : بد شانسی

یک باغبان درختان را هرس می کند : شادی و ازدواجرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی