تعبیر خواب بازی ورق

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بازی ورق را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که در بازى ورق برنده مى‏شوید، به این معنا است که قاضى در دادگاه به نفع شما رأى صادر مى‏کند، اگر در بازى ورق بازنده شوید، به این معنا است که توطئه‏ى. دشمنان شما را گرفتار مى‏سازد. ورق بازى کردن در خواب براى سرگرمى، نشان‏دهنده‏ى آن است که به زودى به خواسته‏هایتان مى‏رسید. اما اگر بر سر پول با کسى ورق بازى مى‏کنید، به این معنا است که گرفتارى‏ها و مشکلاتى شما را تهدید مى‏کندرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی