تعبیر خواب بازی چشم بندی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بازی چشم بندی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازى چشم‏ بندى هستید، به این معنا است که در کارى شرکت مى‏کنید که احتمالا به شما ضرر میرساندرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی