تعبیر خواب تعويذ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تعويذ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خودداشت از نامهاي خداي تعالي، دليل كه از سختي و غم برهد. اگر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر زنداني است رهائي يابد. اگر در سفر بود به سلامت بازآيد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، دليل كه از او به مردم منفعت رسد. اگر بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، و بها مي ستد، دليل كه اندوهگين شود و متفكر.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی