تعبیر خواب تفشله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تفشله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

بدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر غم و اندوه كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند تفشله همي خورد، دليل كه غم و اندوه خورد، يااو را با كسي خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علي الجمله در تفلشه خوردن، هيچ خير و منفعت نباشد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی