تعبیر خواب باز کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب باز کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

بسته ها را باز می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست .

زندانیان را از بند شان آزاد می کنید : اتفاقات غیره مترقبه در پیش است .

گره یک طناب را باز می کنید : یک راز فاش خواهد شد .

یک سگ را باز می کنید : یک ازدواج در پیش است .

یک اسب را باز می کنید : دوستان وفادار در کنار شما هستند .

یک قفل یا چفت را باز می کنید : کشفی در منزلتان خواهید کرد.

شما قادر نیستید یک در را باز کنید : منتظر مشکلات باشید .

نمی توانید یک کشو را باز کنید : از کسانی که شما را دوست دارند چیزهای بی اهمیت را مخفی نکنید.

نمی توانید کلید چیزی را پیدا نکنید که آن را باز کنید : در مشکلات مالی بسیار محتاط باشیدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی