تعبیر خواب بازرگان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بازرگان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می ‏گوید:

اگر خواب ببینید که بازرگان هستید، بیانگر پیشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببینید، علامت آن است که در انجام کارها موفقیت حاصل می کنیدرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی