تعبیر خواب بازو بند

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بازو بند را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهیم کرمانی گوید:

بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد. اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد. چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است. داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود. چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.

لیلا برایت می ‏گوید:

مشاهده‏ى بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیمارى و گرفتارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید کسى به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعى باعث شادى شما مى‏شودرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی