تعبیر خواب بازار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بازار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببریدآنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .لیلا برایت میگوید:

اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى‏کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى‏فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بازار : شانس

شما در یک بازار هستید : شانس در عشق

شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .

دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی