تعبیر خواب بادروک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بادروک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که بادروک همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن بادروک درخواب سه وجه بود.

اول: حاجت روائی،

دوم: کام یافتن،

سوم: دیدار غائب.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی