تعبیر خواب بادبزن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بادبزن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

۲ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانة‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما یک بادبزن دارید : خبرهای بسیار خوش

یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند : او بزودی ازدواج خواهد کرد.

خانم مجردی خود را باد می زند : بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت .

باد بزنتان را گم می کنید : یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.

یک زن یک بادبزن می خرد : او مرد دیگری را دوست دارد .

دیگران بادبزن دارند : شما رقبای بی شماری دارید.

رقیب شما یک بادبزن دارد : پول از دست می دهید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی