تعبیر خواب بادبادک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بادبادک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة‌ آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانة آن است که به سرمایه ای اندک ، معاملة بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید .

۴ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانة آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .

۵ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .لیلا برایت میگوید:

اگر بادبادکى را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت .

یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید .

یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد.

یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی