تعبیر خواب پیمان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیمان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید ، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید .

۲ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید ، می شکنید ، نشانة آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی