تعبیر خواب پیلور

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیلور را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی