تعبیر خواب پیکره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیکره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن پیکره، بیانگر جدایی از دوستان است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی