تعبیر خواب پیکان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیکان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

در خواب دیدن، مردی بزرگ و خطر بسیار است. اگر بیند که پیکان تیز یافت یا کسی به وی بخشید، دلیل بر درستی کار که بدو رسد.

جابر مغربی گوید:

دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید: خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن پیکان در خواب ، نشانة آن است که دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

۲ـ دیدن پیکان شکسته در خواب ، نشانة آن است که به یأس و اندوه به علت شکست در عشق ، مبتلا خواهید شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی