تعبیر خواب پیغام رساندن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیغام رساندن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی