تعبیر خواب پیشی گرفتن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیشی گرفتن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانی است.

اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانی.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی