تعبیر خواب پیک نیک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیک نیک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانة کسب لذت و موفقیت در زندگی است .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک نیک می روند ، نشانة آن است که به شادمانی تمام و کمالی دست خواهید یافت .

۳ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی