تعبیر خواب پیشواز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیشواز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

پیشواز کردن مهمان ناخوانده

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است که میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید .

۲ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید ، علامت آن است که طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما به هر مکانی خواهد بود .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی