تعبیر خواب پیشرفت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیشرفت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‏اید، یعنی به مقامات بالایی دست پیدا خواهید کرد. اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده‏اند، به معنی آن است که رابطه‏ی نزدیک‏تری با دوستانتان برقرار خواهید کرد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی