تعبیر خواب پیرایه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیرایه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

پیرایه در خواب، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پیرایه وی اراسته است و به جواهر پوشیده است، دلیل که به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بیند پیرایه او ضایع شد، دلیل که او را غم و اندوه رسد. اگر بیند پیرایه زنان داشت، دلیل که غمگین شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی