تعبیر خواب پیچ و خم

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیچ و خم را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که در کوچه‏های پر پیچ و خم قدم می‏زنید، یعنی برای مدتی مشکلات گریبان گیرتان می‏شود. اگر در خواب پیچ و خم شاخه‏های درختان را ببینید نشانه‏ی به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی