تعبیر خواب پیچ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیچ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب پیچ ببینید، بیانگر انجام کارهای مشکل است. اگر در خواب پیچ زنگ‏زده‏ای را دیدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان دچار شکست می‏شوید که باعث ناراحتی شما می‏گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی