تعبیر خواب پیام

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیام را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب ببینید کسی برای شما پیغامی می‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اگر در خواب، شما برای کسی پیامی فرستادید، به این معنا است که برای مدتی دچار مشکل می‏شوید.

اچ میلر می‏گوید:

اگر در خواب تلگرافی به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ی آن است که اوقات خوشی را پیش رو دارید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی