تعبیر خواب پیاده روی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیاده روی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتی به دست می‏آورید. اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‏روی هستید، به این معنا است که به اهداف خود نمی‏رسید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی