تعبیر خواب پونز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پونز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن پونز در خواب، نشان‏دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل می‏شوید. اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا می‏کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند، یعنی دست به کارهای ناشایست می‏زند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی