تعبیر خواب پول تقلبی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پول تقلبی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می کنید ، نشانة افتادن به دام شر و نکبت است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی