تعبیر خواب پنهان شدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پنهان شدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اویتنهاو می گوید :

پنهان شدن : تشویش

پنهان کردن چیزی : نیات بد

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که خود را پنهان می‏کنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می‏گیرد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی