تعبیر خواب تره فروشي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تره فروشي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

خلف اصفهانى مى‏گويد:
اگر كسى به خواب بيند تره‏فروشى كرد، تأويلش نيكو است، زيرا كه به دست او كارى رود كه همه‏ى خلق را بدان احتياج بود و تره خوردن به خواب، بيمارى و مفلسى و غم و اندوه است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی