تعبیر خواب پند دادن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پند دادن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد، که در آن پند، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود، دلیل کند بر بشارتی که در آن خیر دین و دنیای او بود. اگر به خلاف بیند، دلیل بر فساد و تباهی دین و دنیای او بود.

جابر مغربی گوید:

پند دادن درخواب کسی را، اگر در آن صلاح دین است، نیک است و پند دهنده فرشته مقرب است، که بشارت دهد صاحب خواب را به خیرات، که بدو خواهد رسید، تا شکر آن بجای آورد و پند دادنی که در آن فساد دین است، پند دهنده آن دیو رجیم است، که او را خبر می دهد از فساد کار او و توبه باید کردن و به خدا بازگشتن، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالی رسته گردد.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب ببینید که احتیاج دارید کسی شما را نصیحت کند، یعنی در کارهایتان دچار مشکل شده‏اید. اگر در خواب کسی شما را نصیحت کرد، بیانگر آن است که به مقامات بالایی دست پیدا می‏کنید. اگر زنی خواب ببیند که او را نصیحت اخلاقی می‏کنند، یعنی با یکی از دوستانش اختلاف پیدا می‏کند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی