تعبیر خواب پلیته

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پلیته را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهیم کرمانی گوید:

پلیته افروخته در خواب، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند و خدمتش نمایند. اگر پلیته افروخته نباشد، تاویلش به خلاف این بود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی