تعبیر خواب پلاس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پلاس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ابراهیم کرمانی گوید:

پلاس درخواب دیدن، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول و مال با امانت، اگر بیند پلاسی پوشیده داشت، دلیل که او را باچنین مردی صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پلاس بسیار داشت، دلیل که به قدر آن او را نعمت حاصل شود، معبران گفته اند: پلاس مالی حلال است، اگر به خواب دید پلاس نو یافت، دلیل که زن پارسای توانگر بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر مردی بیند پلاس نو بخرید، دلیل که کنیزک پارسا بخرد و از او خیر و منفعت یابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی