تعبیر خواب پرده بکارت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرده بکارت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی