تعبیر خواب پاییز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پاییز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند ، نشانة آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی