تعبیر خواب پای تابه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پای تابه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سیرین گوید:

پای تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پای پیچیده بیند، سفر است. اگر بیند پای تابه در پای پیچیده است، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود، دلیل که زود از دنیا رحلت کند. اگر بیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که مال او ضایع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پای تابه درخواب بر سه وجه است.

اول: مال و نعمت و کالا است.

دوم: سفر.

سوم: مرگ است. کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی