تعبیر خواب تله حشرات

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تله حشرات را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان عليه شماست .
2ـ اگر خواب ببينيد در تلة حشرات ، حشرات زيادي به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانيهاي كوچك جاي نگراني هاي بزرگتر را خواهد گرفت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی