تعبیر خواب پل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

ابراهیم کرمانی گوید:

پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پل در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.

دوم: پادشاه.

سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.

چهارم: مال بسیار حاصل کردن.

اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم. در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد. چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند. اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم. پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‏شود. اگر در خواب ببینید که از پلی می‏گذرید، یعنی خطری شما را تهدید می‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید. افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‏اندازید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

۲ـ دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .

۳ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

۴ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی