تعبیر خواب تمبر پستي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تمبر پستي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تمبرپستي در خواب ، علامت انظباط كاري و گرفتن پاداش است .
2ـ استفاده از تمبرهاي باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .
3ـ گرفتن تمبر از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت امتيازاتي در زندگي به دست خواهيد آورد .
4ـ ديدن تمبرهاي پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تمبرهاى خارجى در خواب نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی