تعبیر خواب پشت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پشت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سیرین گوید:

پشت در خواب دیدن، مردی بود که از او قوت و یاری و پناه طلبد. اگر بیند پشت او بشکست، دلیل است آن کس که پشت و پناه او بود، از دنیا رحلت کند. اگر بیند که زخمی به پشت او رسیده، دلیل است که رنجی و آفتی بر کسی رسد که پشت و استظهار او بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مهره های پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد که در مهره های پشت بود، تاویلش بر قوه و فرزندان بیننده خواب رسد. اگر بیند که پشت او درشت و با قوت بود، دلیل است که او را فرزندی به تن قوی و دانا و عاقل بود. اگر بیند چیزی بر پشت گرفت، دلیل که به قدر آن گرانی و غم و اندوه به وی رسد. اگربیند که مرده بر پشت گرفت، دلیل است که مونت کسان مرده به وی است. اگر بیند پشت وی برگشت، دلیل است که حال او بد شود.

جابر مغربی گوید:

پشت دشمن به خواب دیدن، ایمنی بود از شر دشمن و دیدن پشت زن، دلیل برگشتن دنیا است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

پشت به خواب دیدن، برادر بود. اگر بیند که پشت او بشکست، دلیل که برادرش بمیرد. اگر بیند پشت او همی درد می کرد، دلیل است که وی را از برادر یا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بیند که به سبب علتی پشت او را داغ کردند، دلیل است بر صلاح دین و دنیای وی. اگر بیند که پشت به دیوار داد، دلیل است که به سفر رود و مال حاصل کند.

حضرت امام محمد صادق فرماید:

پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است.

اول: قوت ونیرو،

دوم: برادر دینی،

سوم: یاروهمدم ،

چهارم: پادشاه،

پنجم: وزیر،

ششم: حجت ودلیل وبرهان،

هفتم: پدر،

هشتم: برادر،

نهم: پسر،

دهم: مال،

یازدهم: یاری دادن

دوازدهم: جد پدر

معبران گفته اند: دیدن پشت، کافران را ایمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بیننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است. ما طبق معمول به فرزندان خویش دلبستگی امید وارانه ای داریم و چنین می انگاریم که در سنین پیری فرزند پشت و پناه است همین طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس دیگر نزدیک تر و به طور طبیعی و غریزی صمیمی تر است. چنان چه فرزند یا برادر نداشته باشیم روی دوستان خود این طور حساب می کنیم. این باور درست یا نادرست هر چه هست در خواب های ما به صورت پشت ظاهر می شود و شکل می گیرد. اگر در خواب ببینیم که پشتی سالم و خوش رنگ و عضلانی و بدون لکه و خال و زگیل داریم خواب ما می گوید که به آن سه مورد می توانیم دل خوش و امیدوار باشیم. فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروری داریم که برای بیننده خواب نیز می تواند مفید و موثر باشند. اگر در خواب ببینیم یا حس کنیم که پشت ما زخمی پدید آمده یا پشت ما لاغر و نحیف شده برای یکی از آن سه که گفته شد ملال و اندوهی پیش می آید. مهره های ستون فقرات که از ناحیه پشت دیده و احساس می شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است و اگر فرزند نداشته باشیم برادر و دوست هستند. قوت و ضعف مهره های ستون فقرات از ناحیه پشت قوت و ضعف مادی و معنوی فرزندان یا برادران و دوستان است با محاسبه اتکائی که ما بر آن ها داریم و روابط بیننده خواب با ایشان که خواب در این حالات می گوید می توانیم روی آن ها حساب کنیم یا نه و وضع ایشان در آینده چگونه است. مهره های محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر می دهد یا برادران و دوستان که ما به ایشان نیازمند می شویم. اگر دیدیدم که باری به دوش می کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده به فرزند یا برادر و دوست خود تحمیل می کنیم و فشاری بیش از حد توانائی بر آن ها وارد می آوریم. اگر پشت ما زگیل و زخم یا لکه ماه گرفتگی بود و این را در خواب احساس کردیم و دانستیم که چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آن ها که گفته شد بیمار می شود و اگر حس کردیم که شلاق خورده ایم و اثر شلاق باقی مانده حادثه ای برای آن ها اتفاق می افتد که خوب نیست.

آنلی بیتون می‏گوید:

مشاهده‏ی پشت خود در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است. اگر در خواب پشت کسی را لخت ببینید، یعنی خطری شما را تهدید می‏کند. اگر در خواب کسی پشتش را به شما بکند، به این معنا است که دشمناتان می‏کوشند تا به شما صدمه برسانند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی