تعبیر خواب پس مانده غذا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پس مانده غذا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی