تعبیر خواب پستی و فرومایگی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پستی و فرومایگی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‏شوید. اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست می‏خوانند، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی